Identifikace správce osobních údajů:

Recruit CZ, s.r.o.

IČ: 26764563

se sídlem: Praha 5 – Smíchov, Kováků 456/28, PSČ 150 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, C 92159

Zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů zpracovává zejména osobní údaje vlastních zaměstnanců a dále osobní údaje kandidátů, a to v rozsahu nezbytném ke splnění smluvních a zákonných povinností.

Práva subjektů údajů

Subjekty údajů mají v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů následující práva:

  1. právo na informace o zpracování svých osobních údajů, zejména nevyplývají-li již z této směrnice (o kategoriích zpracovávaných osobních údajů, účelech zpracování, příjemcích atd.);
  2. právo na opravu nepřesných či doplnění neúplných osobních údajů – tím však není dotčeno právo Společnosti ponechat si tzv. historická, tj. neaktuální data v nezbytném rozsahu (např. pro účely daňových kontrol nebo kontrol v oblasti sociálního pojištění);
  3. právo na výmaz (likvidaci) osobních údajů ve stanovených případech, např. z důvodu, že osobní údaje již nejsou potřebné pro účely zpracování, nebo subjekt údajů odvolá souhlas se zpracováním a neexistuje další právní titul, nebo zpracování je v rozporu s právní úpravou či výmaz je nezbytný ke splnění zákonné povinnosti. Společnost nemusí žádosti subjektu údajů vyhovět, pokud je další zpracování nezbytné např. pro plnění zákonné povinnosti nebo uplatňování právních nároků;
  4. právo na omezení zpracování osobních údajů (tj. aby Společnost v zásadě pouze osobní údaje uchovávala a je jinak nezpracovávala) ve stanovených případech, tj. z důvodu, že byly zpracovávány v rozporu s právními předpisy, nebo namítá-li subjekt údajů jejich nepřesnost či nepotřebuje-li je Společnost, ale subjekt údajů je požaduje, nebo pokud subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování (dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Společnosti na zpracování převažují nad právy subjektů údajů). Společnost navzdory žádosti subjekt údajů na omezení zpracování může osobní údaje zpracovávat např. z důvodu uplatňování právních nároků nebo z důvodu ochrany práv jiné osoby;
  5. právo na přenositelnost osobních údajů, tj. na získání svých osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, nebo na jejich předání jinému správci údajů – toto právo se týká osobních údajů, které subjekt údajů Společnosti poskytl a které Společnost zpracovává automatizovaně na základě jeho souhlasu nebo pro účely plnění smlouvy;
  6. právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními nebo obdobnými účinky – tj. právo nebýt předmětem rozhodnutí s uvedenými účinky bez účasti lidského faktoru, až na vymezené případy;
  7. v případech, kdy je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu subjektu údajů, právo tento souhlas kdykoliv odvolat, aniž je dotčena zákonnost dřívějšího zpracování provedeného před odvoláním souhlasu;
  8. domnívá-li se, že zpracování jeho osobních údajů je prováděno v rozporu s právními předpisy, má právo podat stížnost u dozorového úřadu, např. v rámci České republiky u Úřadu pro ochranu osobních údajů ČR (aniž jsou dotčeny jiné prostředky ochrany).

V případě, kdy Společnost zpracovává osobní údaje z titulu svých oprávněných zájmů (např. přímý marketing, provozování kamerového systému), subjekt údajů má právo namítat takové zpracování. Společnost osobní údaje dále nezpracovává, dokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy subjektu údajů.

Veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování provedené v souladu s právními předpisy oznamuje Společnost všem subjektům, jimž byly dotčené osobní údaje zpřístupněny, ledaže se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

Veškerá práva subjektu údajů či další informace spojené s ochranou osobních údajů lze vyřídit u jednatele společnosti:

Markéta Šveda

CHCETE SE NÁ NA NĚCO ZEPTAT?

Ať už jste firma hledající špičkové managery nebo kandidát hledající práci, napište nám! Na vaši zprávu vám odpovíme obratem!

K personalizaci obsahu a reklam a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie.