• en

Etický kodex

Etický kodex je soubor pravidel a zásad, které určují přijatelné chování v různých situacích a prostředích. V oboru lidských zdrojů může etický kodex určovat správné postupy a normy chování pro personalisty, manažery a zaměstnance. Například může specifikovat, jak se správně chovat při náborovém procesu, včetně etických zásad pro oslovení a hodnocení uchazečů, zacházení s jejich osobními údaji a zajištění rovných příležitostí pro všechny zúčastněné. Etický kodex může také upřesnit, jak zacházet se stížnostmi zaměstnanců, konflikty zájmů, dodržování zásad spravedlnosti a rovnosti, a další oblasti, které souvisejí s etickým chováním v oblasti lidských zdrojů. Důsledné dodržování etického kodexu je klíčové pro budování důvěry a respektu vůči organizaci a jejímu personálu.