• en

Inkluze

Inkluze je proces začlenění jedince do určité sociální skupiny nebo společnosti a zároveň jeho přijetí ze strany ostatních členů této skupiny. V oblasti lidských zdrojů se tato metoda používá pro zatraktivnění pracovního prostředí, které poté přitahuje větší množství perspektivních zaměstnanců. Inkluze v pracovním prostředí znamená vytváření a podporu kultury, ve které jsou všichni zaměstnanci respektováni, oceněni a cítí se přijati bez ohledu na jejich rozdílné pozadí, identitu, schopnosti nebo přesvědčení. To zahrnuje poskytování rovných příležitostí pro všechny zaměstnance, eliminaci diskriminace a podpora různorodosti a inkluzivního prostředí, ve kterém se každý jedinec může plně rozvinout a přispívat k úspěchu organizace. Inkluze je důležitým faktorem pro budování silné a produktivní pracovní kultury a zvyšuje angažovanost zaměstnanců a jejich loajalitu k organizaci.