• en

Výkonové odměňování

Výkonově orientovaná mzda, často nazývaná jako Performance Related Pay (PRP), je systém odměňování, který spojuje výkon jednotlivce s jeho základní mzdou. Tento systém může fungovat různými způsoby, včetně poskytování bonusů, prémiových plateb, zvýšení základní mzdy nebo jiných forem finančních odměn, které jsou vázány na dosažené výsledky nebo výkonnostní cíle jednotlivce nebo týmu. Cílem výkonově orientované mzdy je motivovat zaměstnance k dosahování vyšší výkonnosti, podporovat zájem o práci a zvyšovat angažovanost. Tento systém také může pomoci identifikovat a odměňovat ty zaměstnance, kteří přispívají významněji k cílům organizace nebo dosahují výjimečných výsledků ve své práci. Nicméně implementace výkonově orientované mzdy vyžaduje pečlivé stanovení jasných cílů, transparentnost, spravedlivé hodnocení výkonu a jasné komunikaci se zaměstnanci, aby byl tento systém efektivní a spravedlivý.